Rượu Nhung Hươu “BUCKABOO”

300.000

Rượu Nhung Hươu “BUCKABOO” là kết tinh bởi Nhung hươu Hương Sơn, Nhân Sâm, Ba kích, Thiên Niên Kiện, Đương Quy và Rượu nếp truyền thống vùng Can Lộc – Hà Tĩnh.