Nước thơm denkmit dùng cho bàn là (thùng 6 chai).

1.500.000